HDPE Sheet

HDPE Black 12mm 3 x 1.5mHDPE Black 12mm 3 x 1.5m$805.89 GST inc.
HDPE Black 12mm per sq mHDPE Black 12mm per sq m$206.64 GST inc.
HDPE Natural 12mm 3 x 1.5mHDPE Natural 12mm 3 x 1.5m$900.90 GST inc.
HDPE Natural 12mm per sq mHDPE Natural 12mm per sq m$231.00 GST inc.
HDPE Natural 20mm 3 x 1.5mmHDPE Natural 20mm 3 x 1.5mm$1,074.70 GST inc.